Насоки за употреба на маски в обществени среда, по време на лечение в домашни и болнични условия предвид епидемията от новия коронавирус (COVID-19)

Временно ръководство

19 март 2020

© Превод: Боян Велев

Източник: https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

Контекст

Този документ предоставя основни насоки за употребата на медицински маски в обществена среда, у дома, и в здравни заведения, където има налична епидемия от COVID-19. Предназначен е за специалисти по обществено здраве, контрол и превенция от инфекции (IPC professionals), здравни мениджъри, здравни работници и служители обществено здравеопазване. Този документ подлежи на промяна при наличие на допълнителни данни.  

Наличната до момента информация предполага, че пренасянето от човек-на-човек на COVID-19 е чрез дихателни капчици или пряк контакт. Всеки човек в близост от 1 метър (близък контакт) до човек със респираторни симптоми (на пр. кашлица, кихане, и др.) е изложен на риск от потенциално заразни капки.

Медицинските маски биват хирургични и процедурни, които са плоски или надиплени (някой са с формата на чаша); те се прихващат към главата посредством презрамки.

Основни насоки

Употребата на медицинска маска е една от превантивните мерки, които могат да намалят разпространението на определени респираторни заболявания, включително COVID-19.  Въпреки това, носенето на маска само по себе си не е достатъчно, за да предостави адекватно ниво на защита, за това следва да се приложат и други мерки. Когато се използват маски, това трябва да става в комбинация с хигиена на ръцете и други противо-инфекциозни мерки, за да се предотврати разпространението на COVID-19. СЗО разработи насоки за прилагане на противо-инфекциозни мерки в домашни1 и болнични условия2, в случаите когато се подозира инфекция с COVID-19.

Носенето на медицински маски, когато това не е необходимо може да доведе до ненужни разходи и излишно натоварване на логистичния процес, както и да създаде лъжливо усещане за сигурност, което пък от своя срана страна да доведе до неглижиране на други основни предпазни мерки, като хигиена на ръцете на пример.  Освен това, погрешният начин на използване на маски възпрепятства тяхната ефективност увеличавайки риска от предаване на инфекции.

Обществена среда

Хора без респираторни симптоми трябва да:

 • Избягват групи хора, както и затворени помещения със струпване на хора;
 • спазват дистанция от поне 1 метър от хора с респираторни симптоми (на пр. кашлица, кихане);
 • поддържат честа хигиена на ръцете, използвайки гел за ръце на алкохолна основа, когато ръцете не са видимо замърсени или сапун и вода, когато ръцете са видимо замърсени;
 • покриват носа и устата си с лакът или хартиена салфетка, когато кашлят или кихат, като салфетката трябва де се изхвърли непосредствено след употреба, а ръцете да се почистят;
 • се въздържат от докосване на устата и носа.

Медицинска маска не е необходима на хора, които не са болни, тъй като няма доказателства, че тя е способна да ги предпази. Въпреки това, маски могат да се носят в някои държави, в съответствие с тяхната културна традиция. При употребата на маска, следва да се спазват най-добрите практики за това как да се носи, премахва и изхвърля, както и за хигиена на ръцете след изхвърлянето й.

Хора с респираторни симптоми трябва да:

 • Носят медицинска маска и потърсят медицинска помощ при първа възможност, ако имат температура, кашлица и затруднено дишане;
 • Следват насоките описани по-долу за правилна употреба на маски.

Домашни грижи

СЗО препоръчва всички лабораторно потвърдени случаи да бъдат изолирани и обгрижвани в болнични заведения. СЗО препоръчва всички хора с вероятност за COVID-19, които имат остра респираторна инфекция да се подлагат на триаж още при първия си контакт със здравните служители и да се започне спешно лечение съобразно тежестта на заболяването. СЗО обнови насоките за лечение на пациенти с ОРИ (ARI) свързана с COVID-19, които включват и насоки по отношение на рискови групи (възрастни, бременни и деца). Когато изолацията на всички случаи в болнично заведение не е възможна, СЗО подчертава необходимостта от приоритизиране на случаите с най-висока вероятност за фатален резултат: пациенти с тежки и клинични заболявания и тези с леки заболявания, но висок фатален риск (над 60 годишна възраст, случаи с съпътстващи комобирдности, като хронични кардиоваскуларни заболявания, хронични респираторни заболявания, диабет, рак)

Кoгато всички леки случаи не могат да бъдат изолирани във болнични заведения, тогава леките заболявания без рискови фактори трябва да се изолират в нетрадиционни места, като пригодени за целта хотели, стадиони или спортни салони, където могат да останат до отшумяване на симптомите и отрицателни лабораторни резултатите за COVID-19. Алтернативно, пациенти с леко заболяване и без рискови фактори могат да се наблюдават и у тях. Домашната грижа също може да се взема под предвид когато до-болничната помощ не е налична или безопасна (ограничен капацитет, наличните ресурси не могат да отговорят на увеличеното търсене на здравни услуги) 

При домашна грижа следва да се спазват следните насоки за контрол и превенция от инфекции:

Хора със съмнения за COVID-19 и леки респираторни симптоми трябва да:

 • поддържат честа хигиена на ръцете, използвайки гел за ръце на алкохолна основа, когато ръцете не са видимо замърсени или сапун и вода, когато ръцете са видимо замърсени;
 • спазват дистанция от поне 1 метър от хора с респираторни симптоми (на пр. кашлица, кихане);
 • да използват медицинска маска; маската трябва да е тяхна – предоставена за тях, и да се носи до колкото е  възможно по-продължително, като се подменя поне веднъж дневно. Хората които не понасят носенето на мсака следва да прилагат стриктна респираторна хигиена (т.е. да си прикриват устата и носа със хартиена салфетка при кашляне и кихане, която да изхвърлят непосредствено след употреба, след което да почистват ръцете си.);
 • подобряват циркулацията на чист въздух в помещенията, в които пребивават като проветряват с прозорци и врати колкото е възможно повече.

Тези които се грижат за хора с леки респираторни симптоми и съмнения за COVID-19 и хората които живеят с тях трябва да:

 • поддържат честа хигиена на ръцете, използвайки гел за ръце на алкохолна основа, когато ръцете не са видимо замърсени или сапун и вода, когато ръцете са видимо замърсени;
 • поддържат дистанция от поне 1 метър от заболелия;
 • носят медицинска маска, когато са в същото помещение с болния;
 • изхвърлят всеки материал съдържащ респираторни секрети (кърпички, салфетки) веднага след тяхната употреба, след което да измиват ръцете си;
 • подобряват циркулацията на чист въздух в обитаемите помещения отваряйки прозорците колкото е възможно по-дълго.

Здравни/Болнични заведения

Хора с респираторни симптоми трябва да:

 • Носят медицинска маска докато изчакват за триаж или други отделения, както и при движение в сградата;
 • Носят медицинска маска докато са в отделянията определени за вероятни или потвърдени случаи;
 • Не носят медицинска маска, когато са изолирани в самостоятелни стаи, но трябва да прикриват устата и носа си с салфетки/кърпички за еднократна употреба, когато кихат и кашлят;. Салфетки/кърпичките трябва да се изхвърлят правилно, като веднага след това ръцете се хигиенизират.

Здравните работници трябва да:

 • Носят медицинска маска, когато посещават помещения, в които са приети лица със съмнения за или потвърдена COVID-19;
 • Използват респиратор най-малко със защита N95 според класификацията на Американския Национален Институт за Здравна Безопасност на Работа, стандарт FFP2 на ЕС, или подобни, когато изпълняват процедури свързани аерозоли, като трахеална интубация, без-инвазивна вентилация, трахеотомия, кардиопулмонална реанимация, ръчна вентилация преди интубиране и бронкоскопия.

Процедура за използване на маски

Правилното използване на маски е съществено за тяхната употреба, за да може те да са ефективни и да се предотврати увеличаване на разпространението.

Следните принципи за правилна употреба на медицински маски се базират на медицинската практика:

 • Поставяте маската внимателно, така че да покрива носа и устата, закрепвайте я плътно, за да няма пролуки между лицето и маската;
 • Избягвайте да пипате маската докато я носите;
 • Сваляте маската по правилен начин: не пипайте предната част, а я захванете отзад (от връзките)
 • След сваляне, или в случаите когато по невнимание сте пипнали използвана вече маска, почистете ръцете си използвайки гел за ръце на алкохолна основа или със сапун и вода, ако ръцете са видимо замърсени;
 • Сменете маската с нова, чиста и суха маска, когато стане навлажнена
 • Не използвайте повторно маски за еднократна употреба
 • Изхвърляйте маските за еднократна употреба веднага след тяхното използване

Използването на маски от плат (като памук или марля) не се препоръчват при никакви обстоятелства.

Препратки

1.    Световна Здравна Организация.  Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management of contacts: interim guidance (accessed 29 January 2020).

2.    Световна Здравна Организация.  Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected: interim guidance, (accessed 29 January 2020).

СЗО продължава да следи ситуацията от близо за промени, които биха имали отношение с това временно ръководство. При промяна на някой от обстоятелствата СЗО ще издаде допълнителни насоки. В противен случай, това временно ръководство е валидно 2 години от датата на издаване.

© World Health Organization 2020. Some rights reserved. This work is available under the  CC BY-NC-SA

3.0 IGO licence.

WHO reference number:  WHO/2019-nCoV/IPC_Masks/2020.2