Изпитване на Лопинавир- – Ритонавир при възрастни, хоспитализирани с тежък COVID 19

Източник: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001282?fbclid=IwAR3q4DN2cAmZgRQF4C0RB0TGRecJlL-hnjEKaqSSFJPHJf6VUm3qknySVUY

Превод: Мария Попова

Абстракт

Въведение

Няма лекарства, които да бъдат доказано ефективни за лечение на тежкото заболяване, причинено от SARS-CoV-2

Методи

Проведохме рандомизирано контролирано открито проучване, включващо хоспитализирани възрастни пациенти с потвърдена SARS-CoV-2 инфекция, която причинява респираторното заболяване COVID-19, с кислородна сатурация (SaO2) 94% или по-малко, докато са дишали атмосферен въздух или съотношение между парциалното налягане на кислорода (PaO2) към фракцията на вдишвания кислород (FiO2) по-малко от 300 mm Hg. Пациентите са разпределени на случаен принцип в съотношение 1:1 да приемат или комбинация от лопинавир- ритонавир (lopinavir-ritonavir) (400mg и 100mg респективно) два пъти дневно за 14 дни, в допълнение към стандартните грижи, или да получават само стандартни грижи. Първичната крайна точка е времето за клинично подобрение, дефинирано като времето от рандомизацията до подобрение от 2 точки по ординална скала със 7 категории, или до изписване от болницата, в зависимост от това, кое се е случило първо.

Резултати

Общо 199 пациента с лабораторно-потвърдена SARS-CoV-2 инфекция са подложени на рандомизация; 99 са включени в групата, приемащи лопинавир-ритонавир, и 100 – в групата, получаваща стандартни грижи. Лечението с лопинавир-ритонавир не изглежда да се различава  от стандартните грижи по отношение на времето за клинично подобрение (коефициент на риск за клинично подобрение, 1.24; 95% доверителен интервал [CI], 0.90 до 1.72). Смъртността до 28-мия ден в групата, лекуваща се с лопинавир-ритонавир и в групата, подложена на стандартни грижи, е сходна (19.2% срещу 25.0%; разлика , -5,8 процентни пункта; 95% доверителен интервал [CI], -17.3 до 5.7).  Процентите пациенти с установима вирусна РНК в различни периоди на времето са сходни. В модифициран намерение-за-лечение анализ, лечението с лопинавир- ритонавир е довело до време за клинично подобрение, по-късо с 1 ден,  от колкото е наблюдавано при стандартните грижи (коефициент на риск, 1.39; 95% доверителен интервал [CI], 1.00 до 1.91). Страничните ефекти от страна на гастроинтестиналната система са по-често срещани при групата на лечение с лопинавир-ритонавир, от колкото при групата, получаваща стандартни грижи. Лечението с лопинавир- ритонавир е спряно по-рано при 13 пациента (13.8%) заради странични ефекти.

Заключения

Не се наблюдава по-голяма полза от лечението на хоспитализирани възрастни пациенти с тежко COVID-19 с  комбинацията от лопинавир-ритонавир, сравнено с прилагането на стандартни грижи. Бъдежи проучвания при пациенти с тежко заболяване биха били от полза за потвърждаване или изключване на възможността за полза от лечението.

 (Спонсорирано от  Major Projects of National Science and Technology on New Drug Creation and Development and others; Chinese Clinical Trial Register number, ChiCTR2000029308. opens in new tab.)