Сърдечен тропонин I при пациенти с болест на коронавирус 2019 (COVID-19): Доказателства от мета-анализ

GiuseppeLippia , Carl J.Lavieb Fabian Sanchis-Gomarcd a Катедра по клинична биохимия, Катедра по невронауки, биомедицина и движение, Университет на Верона, Верона, Италия; b Сърдечно-съдов институт John Ochsner, клинична база Ochsner – Куинсландски медицински университет, Ню Орлиънс, САЩ c Катедра по физиология, Медицински факултет, Университет във Валенсия и Институт за биомедицински изследвания INCLIVA, Валенсия, Испания; d Катедра по сърдечно-съдова медицина, Медицински факултет в университета в Станфорд, Станфорд, Калифорния, САЩ Линк: https://doi.org/10.1016/j.pcad.2020.03.001Get rights and content

Към редактора:

Коронавирусната болест 2019 (COVID-19) е нововъзникваща епидемия, причинена от тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2). Според актуализираната статистика, публикувана от Световната здравна организация (СЗО), COVID-19 вече е засегнал над 110 000 души от над 100 страни по света, причинявайки > 3800 смъртни случая.1 При до 15% от заразените пациенти клиничният ход на тази патология може да бъде усложнен от появата на тежка форма на интестинална пневмония, която след това може да прогресира към остър респираторен дистрес синдром (ARDS) и / или мултиорганна недостатъчност (MOF) и смърт.2 Хората с придружаващи сърдечно-съдови заболявания са сред хората с най-висок риск за развитие на тежка форма на заболяването и смърт. Важно е да се подчертае, че сред пропуските в знанията на COVID-19 са празнините в домейна на лабораторните изследвания и диагностиката, както и клиничното менажиране на тежки и критично болни пациентиs.3 Тъй като са докладвани големи сърдечни усложнения при значителен брой пациенти с пневмония, 4 извършихме анализ на настоящата научна литература, за да проучим дали измерването на сърдечния тропонин I (cTnI) или сърдечния тропонин T (cTnT) може да помогне за прогнозиране на клиничната тежест при пациенти с COVID-19. Извършено е електронно търсене в Medline (интерфейс на PubMed), Scopus и Web of Science, като се използват ключовите думи „лаборатория“ ИЛИ „тропонин“ И „коронавирус 2019“ или „2019-nCoV“ или „SARS-CoV-2“, между 2019 г. и настоящия момент (т.е. към 4 март 2020 г.), без да се прилагат езикови ограничения. Заглавието, резюмето и пълният текст на всички документи, идентифицирани с тези критерии за търсене, бяха оценени, а онези от тях, които отчитат информация за стойностите на cTnT или cTnI при пациенти с COVID-19 с или без тежко заболяване (т.е. тези, които се нуждаят от механична вентилация, прием в интензивно отделение /ICU/, както и тези, които са починали), бяха включени в мета-анализ. Литературната справка за всички документи също беше анализирана за идентифициране на допълнителни приемливи проучвания. Най-накрая бе извършен мета-анализ с изчисляване на стандартизирана средна разлика (SMD) и 95% доверителен интервал (95% CI) на стойностите на cTnI или cTnT при пациенти с COVID-19 с или без тежко протичане на заболяването. Статистическият анализ беше извършен с MetaXL, софтуер Версия 5.3 (EpiGear International Pty Ltd., Sunrise Beach, Австралия). Средното и стандартното отклонение на стойностите на cTnI и на cTnT бяха екстраполирани от размера на извадката, медианата и интерквартилния диапазон (IQR), по Hozo и колектив.5

Общо 81 документа бяха идентифицирани първоначално въз основа на нашите критерии за търсене, 78 от които трябва да бъдат изключени след заглавието, абстракта или пълното изчитане на текста, тъй като те се оказаха преглед на статии (n = 6), коментари или други редакционни материали (n = 1 ),  не са се занимавали със заболяването COVID-19 (n = 65) или не са съобщавали изрично стойностите на cTnI или на cTnT при пациенти с COVID-19 с или без тежко заболяване (n = 6). Едно допълнително проучване може да бъде идентифицирано от прочитането на летаратурната справка на трите избрани документа, и така в крайна сметка в нашия мета-анализ бяха включени 4 изследвания.6.7.8.9.

Всички тези клинични проучвания са използвали cTnI (специфичният метод не е описан в публикуваните статии) и всички с изключение на едно7 съобщават за използването на високочувствителни имуноанализи. Всички проучвания са проведени в Китай, включват общ брой 341 пациенти (123 с тежко заболяване; 36%), размерът на извадката варира между 12 и 150, докато клиничният резултат е определен като прием за интензивно лечение (в ICU) в 2 проучвания6 , 8 поява на ARDS в друго проучване, 7 и смърт в другото проучване.9 SMD на четирите проучвания е обобщено във Фиг. 1. Въпреки че хетерогенността е значително висока (т.е., I2, 98%; p <0,001), стойностите на cTnI са значително повишени при пациенти с COVID-19 с тежко заболяване, отколкото при тези без (SMD, 25.6 ng/L; 95% CI, 6.8–44.5 ng/L).

Fig 1
  1. За сваляне: Образ с висока резолюция (97KB)
  2. За сваляне: Образ в оригинален размер

Фигура 1. Стандартизирани средни разлики (SMD) и 95% доверителен интервал (95% CI) на стойностите на сърдечния тропонин I (cTnI) при пациенти с коронавирус 2019 (COVID-19) с или без тежко протичане на заболяването.

Последните литературни данни показват, че концентрацията на cTnI е незначително повишена при всички пациенти със SARS-CoV-2 инфекция, при което стойности над 99-и перцентил в горната референтна граница (URL) могат да се наблюдават само при 8–12% от положителните случаи.10 Независимо от това, резултат, който изглежда произтича от нашите резултати е, че стойностите на cTnI са значително повишени при пациенти с тежка инфекция на SARS-CoV-2 в сравнение с тези с по-леки форми на заболяване. Следователно е разумно да се хипотезира, че първоначалното измерване на биомаркерите за сърдечно увреждане веднага след хоспитализация по повод инфекция SARS-CoV-2, както и продължителното наблюдение по време на болничния престой може да спомогне за идентифициране на подгрупа пациенти с риск от сърдечно увреждане и по този начин да се предскаже прогресията на COVID-19 към по-лоша клинична картина. Необходимо е също така да се планират спешни изследвания, за да се определи дали ехокардиографското изследване и други допълнителни кардиопротективни терапии като администриране на кортикостероиди, други противовъзпалителни средства, имуносупресори, антивирусни препарати (антивирусни средства и / или интерферони) и / или имуномодулираща терапия (имуноглобулини) могат да бъдат препоръчителни при пациенти със значително повишаване на биомаркерите за сърдечно увреждане.

Становище за конфликт на интереси

Никой от авторите няма конфликт на интереси по отношение на тази публикация.

Литература

1.

World Health OrganizationCoronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report – 44

Available at:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/, Accessed 5th Mar 2020

Google Scholar

2.

C. Mattiuzzi, G. LippiWhich lessons shall we learn from the 2019 novel coronavirus outbreak?

Ann Transl Med., 8 (3) (2020), p. 48, 10.21037/atm.2020.02.06

CrossRefGoogle Scholar

3.

Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Available at:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf (16–24 February 2020), Accessed 5th Mar 2020

Google Scholar

4.

V.F. Corrales-Medina, K.N. Suh, G. Rose, et al.Cardiac complications in patients with community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis of observational studies

PLoS Med, 8 (2011), Article e1001048, 10.1371/journal.pmed.1001048

CrossRefGoogle Scholar

5.

S.P. Hozo, B. Djulbegovic, I. HozoEstimating the mean and variance from the median, range, and the size of a sample

BMC Med Res Methodol, 5 (2005), p. 13, 10.1186/1471-2288-5-13

Google Scholar

6.

C. Huang, Y. Wang, X. Li, et al.Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China

Lancet, 395 (10223) (2020), pp. 497-506, 10.1016/S0140-6736(20)30183-5

ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar

7.

Y. Liu, Y. Yang, C. Zhang, et al.Clinical and biochemical indexes from 2019-nCoV infected patients linked to viral loads and lung injury

Sci China Life Sci, 63 (3) (2020), pp. 364-374, 10.1007/s11427-020-1643-8

CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar

8.

D. Wang, B. Hu, C. Hu, et al.Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China

JAMA (2020), 10.1001/jama.2020.1585

Google Scholar

9.

Q. Ruan, K. Yang, W. Wang, L. Jiang, J. SongClinical predictors of mortality due to COVID-19 based on an analysis of data of 150 patients from Wuhan, China

Intensive Care Med (2020), 10.1007/s00134-020-05991-x

Google Scholar

10.

G. Lippi, M. PlebaniLaboratory abnormalities in patients with COVID-2019 infection

Clin Chem Lab Med (2020), 10.1515/cclm-2020-0198

Google Scholar