Интензивно лечение и COVID19

  

Препоръки на Европейския съвет по ресусцитация по отношение на КОВИД-19

Източник: https://erc.edu/covid Превод: д-р Илиян Илиев 24 април 2020 г.                                                                          Първо издание Раздел 1 Автор: JP. Nolan             Настоящото