Характеристики на очните проявления при пациенти с коронавирусното заболяване 2019 (COVID-19) в провинция Хубей, Китай

Д-р Пинг Лу, ; Д-р Фанг Дуан, ; Д-р Чунуа Луо, ; Д-р  Чианг Лиу, ; Д-р Сингуан Ку;

Д-р  Лианг Лианг;  Д-р КаилиУ

Публикувана онлайн: 31 март 2020

Източник: http://jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamaophthalmol.2020.1291 

Превод: ©Мария Попова

Редактор: Диана Стойкова

ОСНОВНИ ТЕМИ: 


Въпрос: Какви са очните проявления и каква е наличността на вируса в конюнктивите на пациенти с коронавирусно заболяване 2019( COVID-19)  в провинция Хубей, Китай?

Резултати: В тази серия от 38 случая на пациенти с COVID-19, 12 пациента имат очни проявления като епифора, конюнктивална конгестия или хемоза, и тези симптоми са по-чести при пациенти с по-тежки системни прояви. Резултатите от полимеразната верижна реакция с обратна транскрипция (RT-PCR) са позитивни за 28 назофарингеални и 2 конюнктивални проби, а по- значими промени в кръвните тестове има при пациенти с очни промени.

Значение: Тези данни могат да помогнат на офталмолозите и другите лекари да разберат очните прояви при COVID-19, с което да подсилят диагностиката и превенцията на трансмисия на заболяването.

АБСТРАКТ

Значение:  Докато епидемията от коронавирусното заболяване 2019 (COVID-19) е довела до повече от 100 000 инфектирани в Китай и по света, има няколко доклада за връзката между тежък остър респираторен синдром коронавируса 2 (SARS-CoV-2) и очните промени. Разбирането на очните прояви при пациенти с COVID-19 от офталмолозите и други лекари може да улесни диагностицирането и превенцията на трансмисия на заболяването.

Цел: Да се изследват очните прояви и вирусното наличие в конюнктивата на пациенти с COVID-19.

Дизайн, условия и участници:  В тази серия от случаи, данните на пациентите с COVID-19, които са се лекували в болничния център в привинция Хубей от 9 до 15 февруари 2020г., са ретроспективно прегледани за очни проявления. По време на периода на лечение, очните симптоми, както и резултатите от кръвните тестове и полимеразната верижна реакция с обратна транскрипция (RT-PCR) от назофарингеални и конюнктивални проби за SARS-CoV-2 са записани и анализирани.

Основни показатели: Очни симптоми, резултати от кръвни тестове и RT-PCR за SARS-CoV-2.

Резултати: От включените 38 пациента с клинично потвърдено COVID-19, 25 (65,8%) са мъже, и средната възраст е 65,8 (16,6) години. Сред тях 28 пациента (73,7%) са с позитивни  RT-PCR резултати за COVID-19 от назофарингеални проби, и от тях двама пациенти (5,2%) са дали позитивни резултати за SARS-CoV-2 в техните назофарингеални и конюнктивални проби. Общо 12 от 38 пациента (31,6%; 95% CI. 17,5-48,7) имат очни прояви, съответстващи на конюнктивит – конюнктивална хиперемия, хемоза, епифора или увеличена секреция. Според едновариантния анализ, пациентите с очни симптоми е по – вероятно да имат по-висок брой бели кръвни телца и неутрофили,  по-високо ниво на прокалцитонин, C-реактивен протеин и лактат дехидрогеназа, от колкото пациентите без очна симптоматика. В допълнение, 11 от 12 пациенти с очни промени (91,7%; 95% Cl. 61,5 – 99,8) имат позитивни RT-PCR резултати за SARS-CoV-2 от назофаринегални проби. От тези 11 пациента, двама (16,7%) имат позитивни RT-PCR резултати за SARS-CoV-2 и от конюнктивални, и от назофарингеални проби.

Заключения и връзка: В това проучване, 1/3 от пациентите с COVID-19 имат очни промени, които са често проявление при пациентите с по-тежко протичане на COVID-19. Въпреки че концентрацията на SARS-CoV-2 е ниска в сълзите, има възможност да се предава чрез очите.

ВЪВЕДЕНИЕ:

Коронавирусното заболяване 2019 (COVID-19) е докладвано сред пациенти в Китай от декември 2019г. В момента заболяването бързо се разпространява по света. Патогенът на COVID-19 е нов коронавирус (тежък остър респираторен сидром коронавирус 2 – ТОРС, SARS-CoV-2), установен като част от семейство Coronaviridae.  Друг коронавирус с име SARS-CoV-1 причинява тежък остър респираторен синдром1. При сравняването на SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 се установява, че имат сходен свързващ рецептор и сходни патологични систематични прояви и епидемиологична характеристика.1,2 Въпреки че няма директно доказателство дали репликацията на SARS-CoV-1 причинява конюнктивит и други очни заболявания, докладите подчертават, че очите са потенциално място за трансмисия на вируса.3 По сходни причини се подозира трансмисията на SARS-CoV-2 чрез очите.

Независимо от това, няма доклади в медицинската литература, които да установяват директна връзка между SARS-CoV-2 и очите. Изследователите не докладват очни промени и не са описали в медицинската литература дали има конюнктивит или отчетено вирусно наличие в сълзите на пациенти с COVID-19. Целта на това проучване е систематично да оцени очната увреда при пациенти, които са високо суспектни да имат или са с потвърден COVID-19.

МЕТОДИ

От 9 до 15 февруари 2020г. хоспитализирани пациенти с COVID-19  в Централната Народна болница на Уичанг са били диагностицирани на базата на петото издание на Националното ръководство за превенция и контрол на коронавирусната пневмония (PC-NCP), публикувано от Националната здравна комисия на Китай на 8 февруари 2020г4 . Симптомите на пациентите, очните прояви, компютърно-томографските образи на гръдния кош, резултатите от кръвните изследвания и полимеразната верижна реакция с обратна транскрипция (RT-PCR) на назофарингеални и конюнктивални проби за SARS-CoV-2 са записани и анализирани. Това проучване е одобрено от етичния комитет на Централната Народна болница на Уичанг, и всички пациенти са дали писмено информирано съгласие. Всички статистически анализи са проведени чрез SPSS, версия 13.0 (SPSS Inc.). Методите за непрекъснатите променливи са сравнени чрез използване на независим групов t тест когато данните са нормално разпределени. Пропорциите за категорийни променливи са сравнени чрез използването на х2 и точния тест на Фишър. За нерегулирани сравнения, двустранната α ,по-малка от .05,  е счетена за статистически сигнификантна.

РЕЗУЛТАТИ

От 38 последователни пациента, които са подбрани, 25 (65,8%) са мъже, и средната възраст е 65,8 (16,6) години (таблица 1). Сред тях, 28 пациенти (73,7%) са с позитивни RT-PCR резултати за COVID-19 от назофарингеални проби, като двама от тях (5,2%) имат  позитивни резултати за SARS-CoV-2 в техните конюнктивни и назофарингеални проби. Останалите 10 пациента, които са хоспитализирани, е преценено, че имат COVID-19, според ръководството на PC-NCP,4 с температура и/или респираторни симптоми и белези за COVID-19 пневмония на компютърно-томографските образи на белите дробове.

Общо 12 от 38 пациента (31,6%, 95% CI, 17,5-48,7) имат очни прояви, съответстващи на конюнктивит, включващи хиперемия, хемоза, епифора и увеличена секреция (таблица2). Сред тези 12 пациенти има 4 случая, преценени като средно-тежки, 2 случая са преценени като тежки и 6 – като критични. Те са оценени по критериите на PC-NCP4: умерена темепература и/или респираторни симптоми и находки в компютърно-томографските образи на белите дробове; тежко проявена диспнея (респираторна честота 30 цикъла за минута или повече); кислородна сатурация на кръвта 93% или по-малко, отношението на артериалното парциално налягане на кислорода към фракцията на вдишвания кислород да е 300 или по-малко; и критично проявена респираторна недостатъчност или шок от многоорганна дисфункция/недостатъчност.4 Сред тези пациенти, един е проявил епифора като първи симптом на COVID-19. Никой от тях не е имал замъглено зрение.  Според едновариантния анализ, пациентите с очна симптоматика са по-склонни да имат по-висок брой бели кръвни телца и неутрофили,  по-високи нива на прокалцитонин, C-реактивен протеин, и лактат дехидрогеназа, от колкото пациентите без очни симптоми (таблица 1). В допълнение, 11 от 12 пациенти с очни промени (91,7%; 95% CI, 61,5-99,8) са с положителни RT-PCR резултати за SARS-CoV-2 от назофарингеални проби. От тях, 2 (16,7%) са с положителни RT-PCR резултати за SARS-CoV-2 и от конюнктивални, и от назофарингеални проби.

ОБСЪЖДАНЕ

Няколко предходни изследвания са оценили очните симптоми при пациенти, инфектирани със SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2. Няколко доклада са отчели наличието на SARS-CoV-2 в слъзната течност.3,5 Нашето изследване показва, че сред пациентите с COVID-19, 31,6% (95% CI, 17,5-48,7) имат очни промени, най-вече при пациентите с по-тежки системни прояви или абнормни резултати от кръвните проби. Тези резултати предполагат, че очните симптоми са често проявление при пациенти с тежка пневмония.

Нашите резултати показват малка наличност (5,2%; 95% CI, 0,6-17,8) на нуклеотиди на SARS-CoV-2  в конюнктивални проби от пациенти с COVID-2, което съответства на предходните проучвания относно тежкия остър респираторен синдром 3. Открили сме само един пациент с конюнктивит като проява на първи симптом. Предходни доклади показват, че отделянето на потенциално инфекциозен вирус може да стане при хора, които нямат температура и имат леки или никакви белези на инфекция. Тъй като незащитените очи са асоциирани с увеличен риск от трансмисия на SARS-CoV-17 , в подкрепа на нашите резултати, предполага, че SARS-CoV-2 може да се пренася чрез очите.

Ограниченията на това проучване включват сравнително малък брой проби и липса на детайлно изследване на очите, за да изключат вътреочни заболявания, дължащо се на логистичните затруднения за едновременното контролиране на пациентите. В допълнение, ние сме взели само 1 проба от окото на всеки пациент, което може да понижи наличността поради фашливо-негативни резултати. Независимо от това, тези предварителни резултати се споделени в опит да информираме офталмолозите и други лекари по света за очните симптоми при COVID-19.

Таблица 1. Клинико-лабораторни резултати на пациенти с коронавирусно заболяване 2019 (COVID-19)

Абревиатури: CRP, C-реактивен протеин; IQR, interquartile range;

LDH, лактат дехидрогеназа;

PCT, прокалцитонин.

SI коефициенти на преобразуване: за да преобразувате 

броя на белите кръвни клетки в х109 за

литър, умножете по 0.001; лимфоцитния брой в х109 за

литър, умножете по 0.001; неутрофилния брой в х109 за

литър, умножете по 0.001; моноцитния брой в х109 за

литър, умножете по 0.001; тромбоцитния брой в х109 за

литър, умножете по 1; CRP в милиграми за литър, умножете по 10;

D-димер в наномола за литър, умножете по 5.476; 

креатин киназа в микрокатала за литър, умножете по 0.0167; 

креатин киназа –MB в микрограма за литър,умножете по 1; 

LDH в микрокатала за литър, умножете по 0.0167; 

аланин аминотрансфераза в микрокатала за литър, умножете по 0.0167; 

аспартат аминотрансферазав микрокатала за литър, умножете по 0.0167; urea

nitrogen в милимола за литър,умножете по  0.357; 

и креатинин в микромола за литър, умножете по 88.4.

a включва тежки и критични случаи на COVID-19.

b Липсват данните от един пациент.

c  Липсват данните от четирима пациентa.

d Липсват данните от трима пациентa.

Таблица 2. Характеристики на 12 пациентa с очни прояви

Абревиатури: F, женски пол; M, мъжки пол; SARS-CoV-2, тежък остър респираторен коронавирус 2.

a оценени според Националното ръководство за превенция и контрол на новата коронавирусна пневмония.4

Източници:

  1. Lu R, Zhao X, Li J, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet. 2020;395(10224):565-574. doi:10.1016/ S0140-6736(20)30251-8  
  2. To KF, Lo AW. Exploring the pathogenesis of severe acute respiratory syndrome (SARS): the tissue distribution of the coronavirus (SARS-CoV) and its putative receptor, angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2).J Pathol. 2004;203(3):740-743. doi:10.1002/path.1597 
  3. Peiris JS, Yuen KY, Osterhaus AD, Stöhr K. The severe acute respiratory syndrome. N Engl J Med. 2003;349(25):2431-2441. doi:10.1056/ NEJMra032498 
  4. National Health Commission of the People’s Republic of China. The guideline on diagnosis and treatment of the novel coronavirus pneumonia (NCP): revised version of the 5th edition. Accessed February 8, 2020. http://www.nhc.gov.cn/xcs/  zhengcwj/202002/ d4b895337e19445f8d728fcaf1e3e13a.shtml 
  5. Loon SC, Teoh SC, Oon LL, et al. The severe acute respiratory syndrome coronavirus in tears. Br J Ophthalmol. 2004;88(7):861-863. doi:10.1136/bjo. 2003.035931 
  6. Hoehl S, Berger A, Kortenbusch M, et al. Evidence of SARS-CoV-2 infection in returning travelers from Wuhan, China. N Engl J Med. Published online February 18, 2020. doi:10.1056/ NEJMc2001899 7. Raboud J, Shigayeva A, McGeer A, et al. Risk factors for SARS transmission from patients requiring intubation: a multicentre investigation in Toronto, Canada. PLoS One. 2010;5(5):e10717. doi:10.1371/journal.pone.0010717