Препоръки относно антитромбозната профилактика при SARS-CoV-2 (КОВИД-19)

Немско Дружество за научни изследвания в областта на тромбозните състояния и хемостазата

Източник: http://gth-online.org/wp-content/uploads/2020/04/GTH-Empfehlungen-COVID-19.pdf
Превод: д-р Илиян Илиев

Данните от първите серии от случаи и кохортни проучвания показват, че при пациентите с КОВИД-19 се наблюдава прекомерна активност на системата на кръвосъсирване с известна прогностична стойност по отношение на болничната смъртност и необходимостта от интензивни медицински грижи [1–3]. Разполагаме също така с любопитни доклади, сочещи за по-висока честота на венозните тромбоемболични състояния (ВТЕ) при пациенти с КОВИД-19, лекувани както в болнични, така и в извънболнични условия. Текущ ретроспективен анализ на 449 пациенти с тежко протичащи инфекции със SARS-CoV-2 показва, че когато е налице и септична коагулопатия (диагностицирана с помощта на броя на тромбоцитите в кръвта, стойността на Квик/INR и точковата система за последователна оценка на показателите на настъпваща органна недостатъчност (SOFA-Score)) или значително завишена стойност на Д-димера (> 6-кратно увеличение над нормата), профилактичната употреба преди всичко на нискомолекулен хепарин (НМХ) в продължение на ≥ 7 дни намалява смъртността в рамките на първите 28 дни от появата на симптоми [4].

            Като взе предвид наличните литературни публикации и позовавайки се на Международното дружество за тромбозни състояния и хемостаза (ISTH) [5], ръководството на немското Дружество за научни изследвания в областта на тромбозните състояния и хемостазата (GTH) създаде следните препоръки за антитромбозна профилактика при пациенти с инфекция със SARS-CoV-2 (КОВИД-19), които безспорно редовно ще бъдат актуализирани съгласно наличните научни данни:

  • при всички пациенти с доказана инфекция със SARS-CoV-2 непрекъснато трябва да се следи за появата на показания за лекарствена антитромбозна профилактика с НМХ, независимо от необходимостта от хоспитализация, като следва да се прилагат широкообхватни критерии за започване на антитромбозна профилактика;
  • при пациентите с доказана инфекция със SARS-CoV-2 и остри симптоми на КОВИД-19 е благоразумно да се изследва стойността на Д-димера в кръвта. При значително завишаване (≥ 1,5–2,0 мг/л) е налице показание за започване на лекарствена антитромбозна профилактика. В този случай, независимо от тежестта на симптомите, лекуващият лекар следва да помисли за хоспитализация на пациента;
  • при липса на противопоказания при всички хоспитализирани пациенти с инфекция със SARS-CoV-2 следва да се започне лекарствена антитромбозна профилактика;
  • коагулационният статус на всички хоспитализирани пациенти с инфекция със SARS-CoV-2 следва да бъде изследван редовно, като е удачно да се използват следните лабораторни показатели: стойност на Д-димера, протромбиново време (стойност на Квик/INR), броят на тромбоцитите в кръвта, количеството на фибриногена и антитромбина в кръвта;
  • при пациентите с инфекция със SARS-CoV-2 наличието на тромбоцитопения, както и удължаването на активното парциално тромбопластиново време (АРТТ) или протромбиновото време (РТТ) без признаци на кървене сами по себе си не се считат за противопоказания за провеждане на лекарствена антитромбозна профилактика;
  • при екстракорпорална мембранна оксигенация (ЕКМО) и прилагане на нефракциониран хепарин (НФХ) се цели постигането на 1,5- до 1,8-кратно удължаване на АРТТ.


Използвана литература

1. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med 2020 [Epub ahead of print]

2. Huang C, Wang Y, Li X et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020; 395: 497-506

3. Tang N, Li D, Wang X, Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. J Thromb Haemost 2020 [Epub ahead of print]

4. Tang N, Bai H, Chen X et al. Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy. J Thromb Haemost 2020 [Epub ahead of print]

5. Thachil J, Tang N, Gando S et al. ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19. J Thromb Haemost 2020 [Epub ahead of print]