Ръководство за редовни имунизации по време на COVID-19 пандемия в Европейски регион на СЗО

Източник: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/433813/Guidance-routine-immunization-services-COVID-19-pandemic.pdf?ua=1&fbclid=IwAR1DLHh65APicfKgLd0dW78Jz82ht7Hfk8Id5f1okQ_HAPKzmz8cO94n9CQ

Превод: Симона Стаменова

Издадено на 20 март 2020
Забележка: Това ще е редовно преразглеждано и актуализирано с развитието на епидемиологичната ситуация от COVID-19

Като извънредна ситуация в областта на общественото здравеопазване с международно значение, пандемията от COVID-19 (причинена от новия SARS-CoV-2 вирус) привлече глобалното внимание и отговор. Към 19 март 2020 г. 51 от 53 държави от европейския регион на СЗО съобщиха за потвърдени случаи на COVID-19 1. Всяки от тези държави започна редица мерки за намаляване на предаването на SARS-CoV-2 и намаляване на въздействието върху системите на здравеопазване, включително изместване на ресурсите на здравеопазването към отговор на COVID-19.

При планирането на тези мерки трябва да се обърне внимание на минимизирането на риска от заболеваемост и смъртност от болести, предотвратявани чрез ваксинация (vaccine-preventable diseases , VPD), което би могло да се случи, ако се нарушат имунизационните услуги. Всяко прекъсване на имунизационните услуги, дори за кратки периоди, ще доведе до увеличаване на податливите лица и до по-голяма вероятност от епидемии от VPD2. Такива огнища могат да доведат до смърт, свързана с VPD, и до по-голямо натоварване на здравните системи, които вече са обтегнати от отговора на епидемията от COVID-19.

Съображения при вземане на решение

Имунизационните услуги са съществен компонент на здравните услуги. Следователно рутинните имунизации трябва да се поддържат толкова дълго, колкото позволяват мерките за отговор на COVID-19. Решенията, свързани с функционирането на имунизационните услуги, трябва да се вземат въз основа на подробна оценка на епидемиологията на VPD, предаването на COVID-193 и съответните мерки за смекчаване, както и ресурсите на системата за здравеопазване и имунизация.

Настоящата COVID-19  ситуация и капацитет на здравните системи варират в различните европейски региони на СЗО и тази ситуация бързо се развива. Подходите за поддържане на високи нива на рутинно имунизационно покритие също ще варират в различните страни.

Всички възможни усилия трябва да бъдат положени от Министерствата на здравеопазването за поддържане на високия имунитет на населението.

В случай че редовните доставчици на имунизационни услуги са отклонени към отговора на COVID-19, съответните организации на гражданското общество (ОГС) или неправителствени организации (НПО), работещи в даден район, ако има такива, трябва да бъдат мобилизирани в подкрепа на имунизационната програма. Като се има предвид, че някои от рутинните имунизационни услуги могат да бъдат прекъснати в настоящия контекст, доставчиците на имунизационни услуги трябва да започнат да изброяват групите деца, които са пропуснали ваксинните си дози и да разработят план за действие за адаптиране на имунизацията, пригодена за целта

Разглеждането на възможностите за имунизация по време на пандемията COVID-19 трябва да се ръководи от подробна оценка на: 

1. епидемиологични рискове от VPD сред населението и специфични уязвими групи;

2. епидемиологична ситуация на COVID-19 и свързаните смекчаващи мерки

3. характеристики и ограничения на здравната система и имунизационните услуги;

4. съответните характеристики на ваксината и логистиката. Въздействието и целесъобразността на избраните опции трябва да се следи и периодично да се преразглежда с развитието на ситуацията COVID-19.

       1. Епидемиологични рискове от VPD сред населението и специфичните групи от населението

Какъв е потенциалният риск от увеличаване на появата на VPD? 

Преглед на популационния имунитет (субнационално покритие за рутинна ваксинация) заедно с данните за наблюдение на VPD, включително текущите характеристики на огнище на морбили, и включване на локалните знания. Специално внимание трябва да се обърне на епидемичните VPD и да се спре евентуалното отклонение при постигане на елиминирането на морбили или премахване на полиомиелит.

       2. Епидемиологична ситуация на COVID-19 и свързаните с това смекчаващи мерки

Какво е предаването на COVID-19 във вашата обстановка? 

Преглед на COVID-19 ситуацията във вашата зона на отговорност: да се обмисли дали няма случаи, спорадични случаи, група от случаи или предаване в общността3. В съответствие със стратегическия план за подготовка и реакция на СЗО към COVID-19, всички страни трябва да са готови да отговорят на всички възможни сценарии за предаване. Необходимостта от пренасочване на ресурси за намаляване на въздействието на COVID-19 върху здравната система трябва да се прецени спрямо риска от повишена заболеваемост и смъртност от VPD, произтичащи от всяка промяна в имунизационните услуги, и потенциалната допълнителна тежест за здравната система, което това може да причини.

3. Характеристики и ограничения на здравна система и доставка на имунизационни услуги

 Какви са характеристиките на здравна система и доставката на имунизационни услуги във вашата условия? 

Страните в Европейския регион имат разнообразни характеристики на здравната система и законодателни рамки за имунизация. Да се помисли за услугите за предоставяне на здравни грижи, необходими за управление на сценария(сценариите) на предаване на COVID-19 във вашата страна, и потенциалните нужди и законови възможности за пренасочване на служителите на програмата за имунизация към управлението на ситуацията с COVID-19.

4. Ваксини и логистични характеристики

Налични ли са рутинните ваксини в достатъчни количества?

Наличието на рутинни ваксини и оценката на предлагането на ваксини и способността за снабдяване с ваксините в настоящия контекст трябва да бъдат оценени в рамките на националните насоки за ваксинация и логистика. Докато се оценява доставката на ваксини и логистика, трябва да се обърне внимание на търсенето на ваксини, дали всички планирани дози ваксини в националния имунизационен календар могат да бъдат изпълнени в настоящия контекст или ще трябва да се приеме политика на „стоп-старт“, като целевата популация получава необходимите ваксинни дози на неправилни интервали за по-дълъг период от време.

Основни принципи

Поддържането на доверие в имунизацията и здравната система сред обществото е от решаващо значение. Оценката и разбирането на търсенето и приемането на рутинните имунизации в общността е от важно за лицата, които вземат решения, да оценят подходящите възможности за предоставяне на имунизациони услуги. Като се имат предвид ползите от имунизирането на населението според националния имунизационен календар дори по време на пандемията COVID-19 е важно да се следи тенденцията за усвояване на ваксините в обществото и да се следи за евентуално намаляване на приема, включително възможни бариери за ваксинацията сред обществото или специални групи от населението.

Ориентировъчни принципи за имунизационни програми по време на пандемията COVID-19

а. Следвайте съществуващите указания относно мерките за предотвратяване на инфекция с COVID-19 по време на имунизациите. В приложение 1 са посочени съответните програмни съображения за ограничаване на риска от предаване на SARSCoV-2 по време на ваксинацията.

б. Дайте приоритет на първичните ваксинации, особено на ваксини срещу морбили-рубеола или полиомиелит и други комбинирани ваксини.

в. Избягвайте кампаниите за масова ваксинация, докато ситуацията с COVID-19 не се разреши.

г. Ваксинирайте новородените (съгласно националната схема за имунизация) в акушеро-гинекологичните болници.

д. Дайте приоритет на пневмококови и сезонни грипни ваксини на уязвимите групи от населението.

е. Забавяне на въвеждането на всяка нова ваксина/и в националната имунизационен календар.

ж. Съобщавайте ясно на обществото и здравните специалисти обосновката за включване на имунизацията като една от приоритетните здравни услуги по време на пандемията COVID-19 и рисковете от VPD и ползите от ваксинацията.

Алгоритъм за вземане на решения

Епидемиологичните, оперативните и контекстуалните характеристики във всяка страна са уникални и би било невъзможно да се определи една подходяща стратегия за всички ситуации. Следният алгоритъм може да помогне на националните органи за вземане на решения, свързани с продължаващата работа на имунизационните услуги.

Приложение 1

Програмни съображения при провеждането на ваксинациИ по време на пандемията COVID-19 и ограничаване на риска от предаване на SARS-CoV-2 по време на ваксинация.

Предоставянето на имунизационни услуги трябва да бъде приведено в съответствие с националните указания за превенция и контрол на инфекциите в здравните заведения и да включва следното.

а. Минимизиране на експозицията на COVID-19

• Използване на наличните комуникационни технологии за комуникация относно имунизационните услуги, определяне на срещи и докладване на нежелани реакции след имунизация.

• Обмисляне за комбиниране на посещения за ваксинация с посещенията за детска консултация и намаляване на броя на посетените стаи чрез групиране на медицински преглед и ваксинаци по време на такива посещения.

б. Административен контрол

• Обучение на основния и резервния персонал, за да се предотврати инфекцията със SARS-CoV-2 по време на имунизационните сесии.

• Обмисляне на мобилни ваксинационни пунктове или аутрич, когато това е възможно, за да се подобри достъпът до имунизация, като същевременно се сведете до минимум рискът от инфекция.

• Извършване на оценка на риска от експозиция на здравните работници, които имат история за контакт с пациенти с COVID-194.

• Избягване на струпването в чакални чрез създаване на график за профилактични прегледи  и имунизационни услуги.

• Информиране на болногледачите, които посещават имунизационните сесии за мерките срещу COVID-19, включително дихателна хигиена и значението на социалната дистанция (поддържане на разстояние поне 1 метър от другите).

в. Контрол на околната среда и инженеринг

• Провеждане на ваксинациите за предпочитане в специализирани имунизационни клиники или в отделна стая в здравното заведение.

•  Предназначете проветриви помещения и осигурете възможност за социалното дистанциране за болногледачи и деца, докато чакат имунизация.

г. Стандартни предпазни мерки

• Осигурете средства за хигиена на ръцете, използване на лични предпазни средства, предотвратяване на нараняванията с игла или остри инструменти, управление на отпадъците, почистване и дезинфекция на оборудването и околната среда в съответствие с указанията на Министерството на здравеопазването и адаптиране според COVID- 19 ситуацията.

• Медицинските специалисти и работници трябва да получават всички подходящи ваксини и да са информирани с актуалните препоръчани ваксини.

д. Търсенето и предлагането на ваксини

• Обърнете внимание, че ограниченото движение на населението и стоките, изменените планирани имунизационни сесии, променливото търсене на ваксини и повишените проценти на загуба по време на тези обстоятелства могат да повлияят на търсенето и предлагането на ваксините. Прогнозите, честотата на доставките и нивата на запасите за безопасност следва да се актуализират редовно, като се отчита наличният капацитет хладилната верига.

е. Нежелани реакции след ваксинация

• Предвиждайте повишен риск от случайни нежелани реакции след ваксинация поради продължаващото предаване на SARS-CoV-2, съвпадащо с ваксинацията. Всички ваксини трябва да се наблюдават след приложението им. Трябва да се създадат функционални стратегии за докладване, проверка, провеждане на оценка на причинно-следствените връзки на сериозните нежелани реакции след ваксинация  и съобщаване на техните причини, за да се поддържа доверието на обществеността в имунизацията.

  •  
  1. https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
  2.  Suk et al. Post-Ebola Measles Outbreak in Lola, Guinea, January–June 2015. Emerging Infectious Diseases. 2016; 22(6):11061108.
  3.  Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19; https://www.who.int/publications-detail/criticalpreparedness-readiness and-response-actions-for-covid-19
  4.  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331340/WHO-2019-nCov-HCW_risk_assessment-2020.1- eng.pdf