Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: колоректална онкохирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Колоректална онкохирургия

Фаза I. Полу-неотложни обстоятелства (фаза на подготовка)

Малък брой пациенти с КОВИД-19, неизчерпани болнични ресурси, в интензивното отделение на болничното заведение все още са налични използваеми респиратори и кривата на броя на заболелите от КОВИД-19 пациенти не се намира във фаза на рязко покачване.

Оперативно лечение следва да бъде предприето възможно най-скоро при пациенти, чието състояние се очаква да се влоши в рамките на 1-2 седмици, със:

 • почти пълна обструкция на дебелото черво вследствие на раковото заболяване;
 • почти пълна обструкция на правото черво вследствие на раковото заболяване;
 • онкологични заболявания, при които се налага често кръвопреливане;
 • безсимптомни тумори на дебелото черво;
 • тумори на правото черво след неоадювантна химио- и лъчетерапия без отговор към лечението;
 • тумори с риск от перфорация и развитие на сепсис;
 • онкологични заболявания на правото черво в ранен стадий без показания за провеждане на адювантна терапия.

Оперативното лечение може да бъде отложено с 3 месеца при пациенти със:

 • злокачествени полипи, със или без предшестваща ендоскопска резекция;
 • предвидена профилактична операция при наследствени заболявания;
 • големи, доброкачествени безсимптомни полипи;
 • малки по размер безсимптомни карциноидни тумори на дебелото черво;
 • малки по размер безсимптомни карциноидни тумори на правото черво.

Алтернативни подходи за лечение, които следва да бъдат взети под внимание с цел печелене на време:

 • при локално напреднал резектабилен тумор на дебелото черво:
 • неоадювантна химиотерапия в продължение на 2-3 месеца с последващо оперативно лечение.
 • при тумори на правото черво с ясни първоначални данни за регресия на тумора (downstaging) в резултат на неоадювантна химио- и лъчетерапия:
 • когато допълнителното изчакване не представлява опасност за пациента;
 • когато може да се приложи допълнителна химиотерапия.
 • при локално напреднал тумор на правото черво или рецидивиращ тумор на правото черво, при който се налага ексентерация:
 • когато може да се приложи допълнителна химиотерапия.
 • пациенти с олигометастатично заболяване и възможност за прилагане на ефективно системно лечение.

Фаза II. Неотложни обстоятелства

Голям брой пациенти с КОВИД-19, ограничен капацитет за инвазивна вентилация и ограничен капацитет на интензивното отделение, ограничени запаси от операционни материали.

Оперативно лечение следва да бъде предприето възможно най-скоро при пациенти, чието състояние се очаква да се влоши в рамките на няколко дни, със:

 • почти пълна обструкция на дебелото черво вследствие на раковото заболяване и при невъзможност за поставяне на стент;
 • почти пълна обструкция на правото черво вследствие на раковото заболяване (с необходимост от извеждане на стома);
 • онкологични заболявания с необходимост от хоспитализация и чести кръвопреливания;
 • онкологични заболявания, при които се очаква локална перфорация и развитие на сепсис.

Операции, които следва да бъдат отложени:

 • всички планови колоректални процедури.

Алтернативни възможности за лечение:

 • превеждане на пациентите в болнично заведение с по-голям капацитет;
 • неоадювантна терапия при тумори на дебелото черво и правото черво;
 • при онкологични заболявания на дебелото черво и правото черво в ранен стадий – локални ендолуминални процедури, когато това не представлява опасност за пациента.

Фаза III

Всички болнични ресурси са пренасочени към пациентите с КОВИД-19, изчерпани са капацитетът на респираторите или интензивното отделение, както и запасите от операционни материали. Ако операцията не се състои веднага, се очаква настъпване на смъртен изход в рамките на няколко часа.

Оперативно лечение трябва да бъде предприето възможно най-скоро при пациенти,  чието състояние се очаква да се влоши в рамките на няколко часа, със:

 • тумори с перфорация, обструкция или активно кървене (стабилизирането на пациента изисква хоспитализация с кръвопреливане);
 • сепсис.

Всички други операции се отлагат за по-късен период от време.

Препоръчителни алтернативни методи за лечение:

 • превеждане в болнично заведение с по-голям капацитет;
 • извеждане на стома;
 • химиотерапия;
 • лъчетерапия.

Дата на публикуване: 24.03.2020 г.