Клинична скала за оценка на недееспособността (КСОН)

Немско дружество по гериатрия

Източник: https://www.divi.de/images/Dokumente/200331_DGG_Plakat_A4_Clinical_Frailty_Scale_CFS.pdf
Превод: д-р Илиян Илиев

Защо?

Редица национални и международни препоръки – преди всичко Решенията за разпределение не ресурсите в спешната и интензивната медицина в контекста на пандемията от КОВИД-19 на Немското интердисциплинарно дружество по интензивна и спешна медицина (DIVI) – подчертават недвусмислено значението на употребата на Клиничната скала за оценка на недееспособността (КСОН)/Clinical Frailty Scale (CFS).

Целта е да се открият пациентите, при които е налице висок риск от провал на провежданото лечение, при които интензивните медицински грижи не биха оказали благоприятно въздействие.

Как?

КСОН може да бъде използвана от всички обучени за целта членове на персонала на здравните заведения, хосписите, социалните и старческите домове. Тя се състои от 9 категории.

Ø  Попитайте пациента, неговите близки, неговия болногледач, лицата, които се грижат за него и/или персонала на учреждението, в което пациентът живее, какви дейности е могъл да извършва преди ДВЕ седмици;
 
Ø  НЕ вземайте решения въз основа на текущото състояние на пациента в условията на остро заболяване;
 
Ø  лицата, които използват КСОН, ТРЯБВА неколкократно да проверят принадлежността на пациента към определената от тях категория;
 
Ø  имайте предвид, че КСОН е одобрена за използване единствено при пациенти на възраст ≥65 години. Тя не бива да се използва при лица със стабилно трайно увреждане, напр. при мозъчни увреждания от ранна детска възраст, тъй като тяхната прогноза се различава значително от тази при лицата в напреднала възраст с прогресиращи увреждания;

Ø  КСОН не бива да се употребява като единствено средство за оценка на състоянието на пациента. Тя е инструмент, който се използва в контекста на цялостното обсъждане и вземаните от колектива решения.

Клинична оценка на лица с деменция

Степента на недееспособност съответства на степента на деменцията. Характерни симптоми за леко изразената деменция са забравянето на подробности от скорошни събития при запазване на спомена за самите събития, повтаряне на едни и същи въпроси/истории и социална изолация.

При умерено изразена деменция кратката памет е до голяма степен засегната, въпреки че пациентите създават впечатление, че добре си спомнят за минали събития. Пациентите с умерено изразена деменция могат да се грижат за себе си, но след като биват подканени от чужди лица.

Пациентите със силно изразена деменция не са в състояние да се грижат за себе си без чужда помощ.

Променен вариант заимстван от версия 1.2_EN. Forschungsabteilung Geriatrie, Dalhouse Universität, Halifax, Kanada.

© 2020 Singler, Katrin / Gosch, Markus / Antwerpen, Leonie

Размножаването на този материал за нефинансови цели по подпомагане на лечението на пациенти и за научни и обучителни цели е разрешено.

Литературни източници:

1. Kanadische Studie über Gesundheit und Altern 2008.

2. K. Rockwood et.al. CMAJ 2005; 173:489-495.