Възможности за разделяне на потоците пациенти с подозрение за COVID-19, с потвърден COVID-19 и други пациенти

Източник: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Getrennte_Patientenversorgung.html;jsessionid=D521B112F697E68742FA483AC637DBB5.internet062#doc13805124bodyText1

Превод: Рени Петкова

Въведение

Нозокомиалните инфекции и заразяването на здравните работници (health care worker (HCW) -медицински работник) представляват особено предизвикателство при големи огнища като това на SARS-CoV-2. Разпространението на болестта и образуването на огнища в болниците имаха ключова роля, както при SARS и MERS, а също и в началото в Китай, така и в момента при SARS-CoV-2 в много други страни. Особено здравните работници и пациентите трябва да бъдат защитени от разпространение и заразяване, тъй като заразените здравни работници няма да бъдат на разположение, а отделно могат да заразят с SARS-CoV-2  незаразени пациенти.  При по-възрастни пациенти с фонови заболявания трябва да се има предвид, че болестта може да протече изключително тежко, затова те трябва да бъдат предпазени от заразяване. (виж Информация за хора с висок риск за тежко протичане на болестта COVID-19 „Informationen und Hilfestellungen für Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf„)

Опитът на Китай

Мерките при избухването на болестта в Китай са базирани на стриктно разделяне на предполагаемо заразени пациенти с SARS-CoV-2 и пациенти с потвърден COVID-19 от други пациенти.

 • Всички случаи с подозрение за вируса, например контактни лица със симптоми и други случаи с подозрение, се диагностицират в така наречените клиники за температура и при негативен резултат (COVID-19 вирус и грип), пациентите остават няколко дни за провеждане на повторно тестване.
 • Пациенти, диагностицирани с COVID-19, се лекуват или в обекти за нетежки случаи, или в болници за тежки и критични случаи. В тези обекти биват лекувани само пациенти с COVID-19. Персоналът обслужват само с пълно защитно облекло, очила, респираторна защита, ръкавици. Персоналът обслужва стриктно  само COVID-19-обекта, бива консултиран психологически и води самонаблюдение. Посетители не се допускат в тези обекти.
 • С цел облекчаване на здравната система се отменят неспешни операции и при възможност се преформират в онлайн медицина.

Предварителни бележки

На база на китайския опит за справяне с избухването на заразата, както и на съществуващите планове за справяне с пандемии, особено този на Райнланд-Фалц, следните точки могат да служат като опция и помощ за всички партньори и институции, които се занимават с планиране и/или прилагане на предварителни мерки или мерки за ограничаване на последствията в случай на пандемия. Възможно е натоварване на амбулаторните и стационарните структури, което отчетливо надхвърля това при сезонен грип. Медицинските структури трябва да са подготвени за това. 

Като цяло трябва да се следват препоръките за диагностика на института „Роберт Кох“, както и хигиенните мерки и инфекциозния контрол при пациенти с потвърдена инфекция с SARS-CoV-2. Поради недостига на защитна екипировка се създаде документът „Щадящо използване на респираторна защита и FFP-маски“ („Ressourcen-schonender Einsatz von Mund-Nasen-Schutz (MNS) und FFP-Masken„).

Следните указания следва да се прилагат според локалната ситуация и протичането на разпространението.

Възможности за разпределяне на пациенти при амбулаторни и предамбулаторни случаи

Цел трябва да се явява възможно най-бързото тестване на случаи със симптоми и подозрение за зараза като контактни лица и лица с епидемиологична анамнеза. При което на всяка цена трябва да бъде избегнато предаването на заразата между медицински лица и незаразени пациенти. Съответно тестването в амбулаторните и предстационарните структури трябва да бъде отделено от регулярните прегледи на пациенти. Провеждането на тестове трябва да се канализира, при което трябва бързо да се изготвят предложения за разделяне на пациенти с респираторни симптоми от други пациенти, за да може медицинският обект да функционира нормално.

Разумно е използването на следните структури за провеждане на тестове:

 • Палатки или контейнери за тестуване на SARS-CoV-2 в помещенията на или в близост до болници и здравни служби
 • Допълнителни амбулаторни възможности за тестуване в близост до населени места, изключая лекарски кабинети
 • При необходимост допълнение с мобилни екипи, които тестуват при посещение (предимството тук е, че на пациентите не се налага да напускат дома си)

Следва да се изследват само пациенти със симптоми, трябва лекар да потвърди съмнението за зараза. Времето между тестуването и диагнозата трябва да е възможно най-кратко, тук трябва да се има предвид най-вече съответната логистика (скоростно транспортиране на пробата до лаборатория). Намерението за тестуване трябва да бъде документирано, така че да може да се извърши и приоритизиране, ако има ограничен капацитет.

Разумно е използването на следните структури за лечението на пациентите:

„Клиники за температура“: Подобрена защита от инфекции в предболничната зона чрез създаване на „амбулаторни клиники за температура“, които да се грижат за пациенти с респираторни инфекции в или в близост до болници (възможен аналог при други здравни структури, като санитарен надзор или други подходящи заведения).

Трябва да се мисли за служби, които да бъдат на разположение при повикване и през почивните дни. В зависимост от местните условия трябва да се провери на областно и градско ниво кои модели са подходящи за това. Примери: Използване на структури в режим на готовност в болниците; Преобразуване на съществуващите центрове за спешна помощ на общопрактикуващите лекари в „клиники за температура“ и, ако е необходимо, препращане на незаразни пациенти в болници.

Възможности за по-добра превенция на заразяването посредством разделяне потоците на пациентите в лекарските кабинети и възможности за облекчаване на амбулаторния сектор

Трябва да се избягва времево и пространствено припокриване на лечението на заразени и незаразени със SARS-CoV-2 пациенти. (препратка към Препоръки на съюза на общопрактикуващите лекари Hinweise der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)).

 • Пример: следобедните часове за консултации: На първо място следобедните часове за консултации на общопрактикуващи лекари, интернисти и педиатри могат да бъдат реорганизирани така, че да се преглеждат изключително и само хора с остри респираторни заболявания.
 • Пример: в предобедните часове може да се преглеждат изключително и само незаразни пациенти. Тези часове трябва да бъдат еднакво урегулирани и да бъдат оповестени чрез известия, листовки и в пресата.
 • Лекарските кабинети имат хигиенни планове, които респективно трябва да бъдат допълнени. Институтът „Роберт Кох“ изготви за тази цел препоръки: Препоръки за амбулаторното лечение на нетежко болни пациенти с COVID-19 (Hinweise zum ambulanten Management von leicht erkrankten bestätigten COVID-19-Patienten).
 • Да се осигури възможност за предоставяне на рецепти и комуникация с COVID-19-пациенти без контакт на гишета или в чакални.
 • За лечението на усложнени амбулаторни COVID-19-пациенти – например осигуряване на пневмологична COVID-19-консултация на място, при нужда със смяна на персонала. Мястото може да бъде подходящ за тази цел лекарски кабинет или помещение в клиника.
 • Стоматолозите трябва също да подсигурят времево и пространствено разделена грижа за пациенти със и без респираторни симптоми (съответните препоръки могат да се намерят от федералния съюз на стоматолозите).
 • Трябва да се организира медицинска консултация по телефона и да се прилага в случаите, в които е възможно.
 • Когато е възможно трябва да се използват или да се посочват горещи телефонни линии.
 • Условията за онлайн медицинско консултиране трябва да бъдат така организирани, доколкото е възможно, че да обслужват въпроси, касаещи лекуването на респираторни заболявания в домашни условия.

Трябва да се подсигурят възможности за временно увеличаване капацитета за лечение на пациенти без COVID-19 в случай, че обичайният предвиден капацитет няма да бъде достатъчен: 

 • В зависимост от ситуацията, въвличане на други групи лекари в задължението да лекуват пациенти, които не са с COVID-19 (например пенсионирани лекари и доброволци членове на държавните медицински асоциации, агенции за временна заетост, фирмени лекари, лекари, които са активни в частния сектор).
 • В зависимост от ситуацията въвличане на още медицински персонал в грижите за пациенти, които не са с COVID-19.
 • Лекари (екипи) от извънболничната помощ да се грижат за учреждения като домове за възрастни хора и други обществени заведения, да подпомагат вече назначените лекари при домашни посещения на отделни домакинства. При възможност да се осъществява директно предоставяне на медикаменти от тези екипи.
 • Изнесени приемни кабинети [Бел.ред.: в някои провинции в Германия са разкрити мобилни приемни кабинети с базово оборудване пред сградите на лечебние заведения, с цел да не се внася инфекция]

Лечение на случаи с нетежка симптоматика

Нетежките случаи и случаите с подозрение за COVID-19 трябва да бъдат лекувани в амбулаторния сектор и в домашна изолация (виж Препоръки за разпределяне на COVID-19-пациенти с лека симптоматика и такива с подозрение за COVID-19 ( „Hinweise zum ambulanten Management von COVID-19-Verdachtsfällen und leicht erkrankten bestätigten COVID-19-Patienten„).

Възможности за разпределяне на пациентите със стационарно лечение

Пространственото разделяне на заразени със SARS-CoV-2 от други пациенти трябва също да е цел на стационарния сектор. Това би означавало специален персонал за пациентите с COVID-19. Това са допълнителни препоръки на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (Контролна листа на болниците, подготвящи се за приемането и обгрижването на пациенти с коронавирус 2019 (COVID-19)- ((Checklist for hospitals preparing for the reception and care of coronavirus 2019 (COVID-19) patients).

Предпазване от разпространение на зараза посредством разпределяне потоците на пациентите в стационарния сектор

 • По местата, където това е възможно, с оглед на структурни и болнично-планови причини, болниците трябва да бъдат предназначени само за COVID-19-пациенти (COVID-19-клиники). По възможност тези болници трябва бъдат разделени на три сектора: критичен (пациенти), полукритичен (преобличане, приемане на стоки) и чист сектор за влизане на персонал и доставчици.
 • По местата, където болниците са отдалечени една от друга, самостоятелните сгради от болничните комплекси са особено подходящи за лечение на COVID-19-пациенти. Разпределението в сградата трябва да е аналогично на трите сектора в болницата (виж по-горе).
 • Ако е възможно, лечението на пациенти с COVID-19 и други групи от пациенти в една и съща сграда трябва да се избягва. Трябва да се подготви ясно отделена структура с обособен достъп (например изолирана камера) за лечението на COVID-19-пациенти.

В случай, че в болници, които не са предназначени за COVID-19-пациенти, има индикации за зараза с SARS-CoV-2, пациентите трябва да бъдат прехвърлени в клиники, които са специализирани за лечение на пациенти с COVID-19. Разумно е в клиниките, които лекуват други пациенти, да има отделен сектор, в който да се лекуват пациенти с подозрение за COVID-19 и пациенти, за които се чака резултат от теста.  Специализиран персонал трябва да е на разположение за тези сектори.

Медицински персонал (HCW)

Здравето на медицинския персонал е решаващо, за да бъде достатъчен капацитетът на лекуващите и за сигурността на пациента. Скрийнинг на температурата, дневници, психологическа грижа и т.н. трябва да са подсигурени. Следните правила трябва да се имат предвид:

 • Разделяне на локацията на персонала в стационарния сектор: или лечение само на пациенти без COVID-19 или лечение само на пациенти с COVID-19.
 • По възможност да се избягва контакт между медицинския персонал от сектори с COVID-19 и медицинския персонал от сектори без COVID-19.
 • Защитни средства да се използват съгласно препоръките. Персонал със симптоми трябва да остане вкъщи.

Повишаване на капацитета

Предложения за увеличаване на капацитета в стационарния сектор

 • И за стационарната зона очакваният недостиг на персонал трябва да бъде компенсиран своевременно чрез подкрепа от агенции за временна заетост и, ако е необходимо, мобилизиране на пенсиониран персонал.
 • Концепция за отлагане на неспешни интервенции и стационарен престой, доколкото е възможно.
 • Концепция за облекчаване на медицинския персонал при немедицински задължения чрез помощен персонал.

Транспорт на пациентите

За транспорта на пациентите до COVID-19-модулите трябва да се подсигурят COVID-19-линейки със съответните екипи. Линейките не изискват специални предпазни мерки, но трябва да транспортират само пациенти с COVID-19.

Други лечебни заведения като рехабилитационни клиники и домове за възрастни хора трябва да обособят зони  за разделно обгрижване на потоците от пациенти (виж също контролния списък на ECDC за болниците).

Допълнителна информация : Страница на Института „Роберт Кох“ за COVID-19 с препоръките за диагностика, хигиенни мерки и инфекциозен контрол